Už dlhší čas rozmýšľame,  že chceme začať podnikať. Založiť si niečo svoje, čo ponesie naše meno, naše prácu, našu charizmu. Chceme obetovať čas niečomu, čomu sa budeme na 100% venovať a rozvíjať. Hlavne pre tieto argumenty som sa začala zaujímať o tému založenia živnosti lebo bez nej to na Slovensku nie je možné.

Ste na rovnakej ceste ako aj my a preto v prvom kroku je potrebné rozhodnúť sa, či budem vystupovať ako fyzická osoba alebo právnicka osoba . Vysvetleniu pojmov fyzická osoba a právnická osoba som sa zaoberala v minulom článku. Oba prípady môžu viesť svoju živnosť  na Slovensku aj keď sú mimo Slovenskej republiky. Musia však mať trvalý pobyt (platí pre fyzické osoby) a sídlo (právnicka osoba) na území Slovenskej republiky.

Zákon, ktorý sa živnosťou zaoberá je 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorý nám určuje povinnosti a pravidlá, podľa ktorých sa musíme držať.

Pri zakladaní živnosti je potrebné vyplniť živnostenský formulár, buď elektronicky alebo podať osobne na Živnostenskom úrade v mieste, kde je sídlo firmy – platí pre právnickú osobu alebo kde je miesto bydliska – platí pre fyzickú osobu. Ak ide o zahraničnú osobu, tak to ohlási Živnostenskému úradu v mieste sídla firmy.

 • Ak idete podať žiadosť osobne vzory tlačív sa nachádzajú tu:

http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

 

 • Ak idete podať žiadosť elektronicky, tlačivo sa nachádza tu:

https://www.minv.sk/?elektronicke-sluzby-zivnostenskeho-registra

Vyplnenie žiadosti pre fyzickú osobu

 Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:

– meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje“), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,

– obchodné meno,

– predmet podnikania, môže byť aj viac profesií

– identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo – IČO“), ak bolo pridelené,

– miesto podnikania,

– adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

– dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

– deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Vyplnenie žiadosti pre právnickú osobu

Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie:

– obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,

– identifikačné číslo,

– predmet podnikania, môže byť aj viac profesií

– adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

– dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

– deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Typy živností

Pri založení živností  je potrebné si určiť aký typ živnosti si idete založiť.

Živnosť sa rozdeľuje:

remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Momentálne je uvedených 35 remesiel. Túto živnosť si môže otvoriť ten, kto má výučný list alebo iným dokladom, kde preukážete, že ste skončil toto remeslo. Tu sa nachádza napríklad – zámočník, hodinár, kamenár, murár, stolár, kaderníčka, kozmetička…

viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,

voľné – nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť a remeslo sa nenachádza v remeselnej ani vo viazanej živnosti.

K živnosti je potrebné doložiť aj nasledujúce doklady:

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska,
 • pri remeselnej a viazanej živnosti je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť – výučný list alebo iný doklad, ktorý by určoval skončenie remesla,
 • súhlas pre spracovanie osobných údajov,
 • vyhlásenie o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom zakázanú túto činnosť.
 • úhrada správneho poplatku, zoznam poplatkov sa nachádza tu:
 • http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/zivnostenske_podnikanie_zuborova/poplatky.pdf

 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Ak ste doložili všetky potrebné dokumenty, úrad Vám vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre fyzickú osobu

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe obsahuje:

– osobné údaje podnikateľa,

– obchodné meno,

– identifikačné číslo,

– predmet alebo predmety podnikania,

– miesto podnikania,

– dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,

– deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,

– dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Identifikačné číslo pridelí osobe Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre právnickú osobu

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané právnickej osobe obsahuje:

– obchodné meno a právnu formu,

– sídlo,

– identifikačné číslo,

– predmet alebo predmety podnikania,

– dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,

– deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,

– dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

katrin.kristofova@gmail.com
Som mama podnikateľka a vďaka mojím znalostiam sa snažím plniť všetky zákony ohľadne podnikania a konečne podnikať bez pokút. Tieto cenné informácie si nenchám len pre seba, ale týmto chcem pomáhať aj ostatným. Moju cestu si môžete prečítať tu >>
 • Název eBooku

  Přitažlivý krátký text (max 2. věty), díky kterému se klient rozhodne stáhnout eBook.

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Stretneme sa na Facebooku: